โครงสร้างกรรมการการบริหาร

กองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

อธิการบดี

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

กรรมการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์  อุดชาชน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและภาพลักษณ์สากล

กรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

กรรมการ

นางณัฐยา  จอมพุทรา

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

กรรมการและเลขานุการ

 

นางสาวสุพันธ์ณี ศรเสนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

toTop