ระเบียบ

กองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2555

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 2

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2559

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใช้จ่ายเงินทุน พ.ศ. 2560

 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใช้จ่ายเงินทุน พ.ศ. 2561

 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใช้จ่ายเงินทุน พ.ศ. 2563

toTop