วัตถุประสงค์

กองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการจัดตั้งกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน ครูในท้องถิ่นทุรกันดาร ตชด. และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วนำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          2. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการทางด้านการศึกษา สาธารณสุขและสังคมที่มุ่งเน้นแก้ปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดารงานในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

toTop