พระราชทานชื่อ

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี