ประกาศ

กองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การให้ทุนสนับสนุนนิสิตประเทศกัมพูชาตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2553

 

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2555

 

ประกาศรายชื่อนิสิตและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556

 

ประกาศรายชื่อนิสิตและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 ฉบับที่ 2

 

ประกาศรายชื่อนิสิตและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557

 

ประกาศรายชื่อนิสิตและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 2

 

ประกาศรายชื่อนิสิตและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558

 

ประกาศรายชื่อนิสิตและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558

 

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

 

ประกาศรายชื่อนิสิตและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับยกเลิก

 

ประกาศรายชื่อนิสิตและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

ประกาศรายชื่อนิสิตและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับยกเลิก

 

ประกาศรายชื่อนิสิตและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับที่ 2

 

นิสิตต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2560

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561(แก้ไข)

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

 

นิสิตต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2561

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 2

 

นิสิตต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2562

 

นิสิตต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเล่าเรียน พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

 

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

 

นิสิตต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด และค่าที่พัก พ.ศ. 2563

 

นิสิตต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด และค่าที่พัก พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

นิสิตต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด และค่าที่พัก พ.ศ. 2565

 

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

 

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 (ฉบับที่ 2 ) 

 

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566(ฉบับที่3)

toTop