บุคลากรภายในหน่วยงาน

กองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

อธิการบดี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

 

อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์  อุดชาชน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและภาพลักษณ์สากล

 

นางณัฐยา  จอมพุทรา

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

 

นางสาวสุพันธ์ณี ศรเสนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

toTop