บุคลากรภายในหน่วยงาน

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาพันธกิจสากล

 

นางณัฐยา  จอมพุทรา

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

 

นางสาวสุพันธ์ณี ศรเสนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

toTop