รายละเอียดของ

กองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. ทุนการศึกษาแบบเต็ม สนับสนุนค่าครองชีพ อุปกรณ์การศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้


2. ทุนการศึกษาบางส่วน ช่วยเหลือบางส่วน ช่วยเหลือบางส่วนเป็นค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต ค่าครองชีพหรือค่าอุปกรณ์การศึกษา ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก


3. ทุนสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

toTop