สอบคัดเลือกนิสิตกองทุนฯ

  สอบคัดเลือกนิสิตกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


มมส จัดนิทรรศการหลักสูตร รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาและสอบคัดเลือกนิสิตกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2566)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานนิทรรศการหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบคัดเลือกนิสิตกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์  กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมจัดงานนิทรรศการ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งกัมพูชา (Institute of Technology of Cambodia; ITC) มี คณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ การกีฬาและเยาวชน และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา คณะผู้บริหาร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ

ทั้งนี้ เพื่อรับสมัครนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก และมีการจัดสอบคัดเลือกนิสิตกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รวมจำนวน 6 ทุน ได้แก่

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (Faculty of Tourism and Hotel) สาชาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ และสาชาวิชาการจัดการโรงแรมและการบริการ จำนวน 2 ทุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) สาชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ สาชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 ทุน

คณะการบัญชีและการจัดการ (Mahasarakham Business School)  สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาชาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 2 ทุน

ที่มา : https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews.msu.ac.th%2Fmnews%2Fmsuhotnews%2Fincread.php%3Fhid%3D10546%26fbclid%3DIwAR2C11dZn_ks_yYXmfTJjRAhEIC6lYftQY4BrAiBbfSef0eSZAOo1jl9Ix8&h=AT1Az7fKHzy2ijddqOLFFvtd8vsFV314trOO1Bceg_oeElQ-tZ1AxzyQktqnbImMLkFJdh77i4USfdo7uCPSF2Eg-o0WpUivBU2DLxy9A80CLpPFCSoMDq9krYc0h1_MknMH&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1TYBIHQNao95vFcakJHlNkiQo53gg96JLpSYygKXhoLrIE_2hiaUEAr9h5C10EVgMMKtJqrcJHpnB0MpteoUjIp25rpHEkUptHRJ5aTKEwywY--7ihrsiFOf4y4SPiaKuMpnLBwiulJ4iJcI9h4hYxchIpJ6fllf4JC0hzPkWL3JuX_A

รูปภาพ

ลงเมื่อ วันที่ 07 เดือน มิถุนายน ปี 2023 เวลา 09:35:00
keyword สอบคัดเลือก
toTop
×
download