พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2562


วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์    ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันที่สอง

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม  นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี รองอธิการบดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนบัณฑิต ผู้แทนนิสิต  และผู้แทนนักเรียน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 9,875 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 88 คน ปริญญาโท 294 คน และปริญญาตรี 9,493 คน ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563

โดยในวันที่สองนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น 6,515 คน  ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลเบิก   นายสราวุธ เบญจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และพระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก

จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลเบิก รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เข้าเฝ้า ทูลเกล้า ฯ ถวายรายงานผลการศึกษาของนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำรวจตระเวนชายแดน  ผู้ดูแลนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ เข้าเฝ้า ฯ (จำนวน 5 ราย) บัณฑิตและนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ เข้าเฝ้า ฯ (จำนวน 5 ราย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 บัณฑิต นิสิต และนักเรียนกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (นิสิตกัมพูชา) เข้าเฝ้า ฯ (จำนวน 10 ราย)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=9423

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง และอภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

รูปภาพ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2562
ลงเมื่อ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน ปี 2020 เวลา 12:17:00
keyword มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,MSU,Mahasarakhamuniversity,มมส
toTop
×
download